میوه (بزودی )

خیار دستچین ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

موز دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

توت فرنگی دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

انگور ( حدودا یک کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

آناناس ( حدود 2 کیلو )

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صیفی جات

لیمو ترش ( حدود 9 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گوجه فرنگی ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

هویچ ( حدود 10 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

پیاز ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گریپ فروت ( حدود 4 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

به دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کاهو دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کرفس

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم سفید ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم قرمز ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گل کلم (حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
آجیل و تنقلات

پسته شور ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
میوه (بزودی )

خیار دستچین ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

موز دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

توت فرنگی دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

انگور ( حدودا یک کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

آناناس ( حدود 2 کیلو )

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صیفی جات

لیمو ترش ( حدود 9 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گوجه فرنگی ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

هویچ ( حدود 10 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

پیاز ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گریپ فروت ( حدود 4 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

به دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کاهو دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کرفس

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم سفید ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم قرمز ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گل کلم (حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
آجیل و تنقلات

پسته شور ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
میوه (بزودی )

خیار دستچین ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

موز دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

توت فرنگی دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

انگور ( حدودا یک کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

آناناس ( حدود 2 کیلو )

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صیفی جات

لیمو ترش ( حدود 9 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گوجه فرنگی ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

هویچ ( حدود 10 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

پیاز ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گریپ فروت ( حدود 4 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

به دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کاهو دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کرفس

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم سفید ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم قرمز ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گل کلم (حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
آجیل و تنقلات

پسته شور ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
میوه (بزودی )

خیار دستچین ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

موز دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

توت فرنگی دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

انگور ( حدودا یک کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

آناناس ( حدود 2 کیلو )

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صیفی جات

لیمو ترش ( حدود 9 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گوجه فرنگی ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

هویچ ( حدود 10 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

پیاز ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گریپ فروت ( حدود 4 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

به دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کاهو دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کرفس

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم سفید ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم قرمز ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گل کلم (حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
آجیل و تنقلات

پسته شور ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
میوه (بزودی )

خیار دستچین ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

موز دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

توت فرنگی دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

انگور ( حدودا یک کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

آناناس ( حدود 2 کیلو )

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صیفی جات

لیمو ترش ( حدود 9 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گوجه فرنگی ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

هویچ ( حدود 10 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

پیاز ( حدود 8 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گریپ فروت ( حدود 4 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

به دستچین ( حدود 5 عدد )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کاهو دستچین

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کرفس

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم سفید ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلم قرمز ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید

گل کلم (حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
آجیل و تنقلات

پسته شور ( حدود 1 کیلو )

هر کیلو گرم 0 تومان اضافه به سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

محتویات جعبه

  • جمع سفارش0 تومان
  • تعداد بسته
  • مالیات0 تومان
  • هزینه ارسال0 تومان
  • تخفیف0 تومان
  • قابل پرداخت0 تومان

توضیحات

انتخاب تعداد بسته

بررسی نهایی